TRIEDENÝ ZBER

baner na stránku triedime.skTriedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a mesto je povinné vytvoriť podmienky na separovanie odpadu vytvorením vhodného systému.

Separovaný zber bol na území Mesta Spišská Belá zavedený v roku 2004.

Správne triedenie odpadov:

  • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
  • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
  • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
  • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou

Do modrých nádob/vriec vhadzujeme:
Papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, stlačené krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, krepový papier.

Do žltých nádob/vriec vhadzujeme:
Neznečistené stlačené plastové obaly z nápojov, potravín, mliečnych výrobkov, oleja, sirupov, z pracích prostriedkov, čistiacich prostriedkov a kozmetiky, plastové vrecká, baliace fólie, tégliky z jogurtov

Do zelených nádob/vriec vhadzujeme:
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (bez rámu, väčšie množstvo patrí na zberný dvor)

Do červených nádob/vriec vhadzujeme:
Kovové obaly, konzervy, alobal, plechovky od nápojov, viacvrstvové kombinované materiály (nápojové obaly – tzv. Tetrapak).

V prípade, že ste zo svojho komunálneho odpadu odstránili všetky zložky triedeného zberu, zostane vám „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad a patrí do čierneho kontajnera.