KOMUNÁLNY ODPAD

Základnú službu, ktorú zabezpečuje spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. pre mesto Spišská Belá a ďalšie obce je zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom. Túto službu vykonávame najmodernejšou zvozovou technikou, vybavenou univerzálnymi lisovacími nadstavbami, ktoré umožňujú zber odpadu zo všetkých štandardných zberových nádob.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Dôležitou súčasťou v ponuke našich služieb je zber, preprava a nakladanie s veľkoobjemovým odpadom, ktorý nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob. Pre zvoz týchto odpadov využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery s objemom 5 m3.

Tieto služby sú určená hlavne pre jarné a jesenné upratovanie, zber odpadov zo športových či kultúrnych podujatí a taktiež pre zber odpadov vznikajúcich pri stavbách a stavebných úpravách.

ZBERNÝ DVOR

Naša spoločnosť prevádzkuje na území mesta Spišská Belá zberný dvor na adrese: Tatranská 30 ktorý slúži všetkým občanom k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob resp. má občan potrebu vyviesť odpad mimo harmonogramu zberu. Jedná sa predovšetkým o:

  • objemný odpad
  • drobný stavebný odpad
  • elektro odpad
  • plasty
  • kovy
  • papier
  • sklo

SKLÁDKA ODPADOV

Typ skládky: Skládka odpadov Spišská Belá na odpad ktorý nie je nebezpečný

Poloha skládky: za mestom vedľa štátnej cesty 1/77 v smere na Starú Ľubovňu za areálom bývalých štátnych majetkov (dnes AT TATRY s. r. o.)

Vlastník skládky: Mesto Spišská Belá

Prevádzkovateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Prevádzková doba: zatvorené od 01.01.2023

Zoznam vydaných povolení: na stránke SAŽP

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2023

Prevadzkový poriadok zberného dvora

Súhlas na prevádzkovanie zberného dvora 2020

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 2020

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov Z1 2020

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2020

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov Z1 2022

Súhlas vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov