KOMUNÁLNY ODPAD

Základnú službu, ktorú zabezpečuje spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. pre mesto Spišská Belá a ďalšie obce je zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom. Túto službu vykonávame najmodernejšou zvozovou technikou, vybavenou univerzálnymi lisovacími nadstavbami, ktoré umožňujú zber odpadu zo všetkých štandardných zberových nádob.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Dôležitou súčasťou v ponuke našich služieb je zber, preprava a nakladanie s veľkoobjemovým odpadom, ktorý nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob. Pre zvoz týchto odpadov využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery s objemom 5 m3.

Tieto služby sú určená hlavne pre jarné a jesenné upratovanie, zber odpadov zo športových či kultúrnych podujatí a taktiež pre zber odpadov vznikajúcich pri stavbách a stavebných úpravách.

ZBERNÝ DVOR

Naša spoločnosť prevádzkuje na území mesta Spišská Belá zberný dvor na adrese: Tatranská 30 ktorý slúži všetkým občanom k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob resp. má občan potrebu vyviesť odpad mimo harmonogramu zberu. Jedná sa predovšetkým o:

  • objemný odpad
  • drobný stavebný odpad
  • elektro odpad
  • plasty
  • kovy
  • papier
  • sklo

SKLÁDKA ODPADOV

Typ skládky: Skládka odpadov Spišská Belá na odpad ktorý nie je nebezpečný

Poloha skládky: za mestom vedľa štátnej cesty 1/77 v smere na Starú Ľubovňu za areálom bývalých štátnych majetkov (dnes AT TATRY s. r. o.)

Vlastník skládky: Mesto Spišská Belá

Prevádzkovateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok 6:00-14:00

Zoznam vydaných povolení: na stránke SAŽP

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2021

Prevadzkový poriadok zberného dvora

Súhlas vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov